Podmínky používání

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto uživatelské podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele portálu umístěného na internetových stránkách www.jobcveye.com a s ním souvisejících služeb (dále jen “Portál“).

1.2. Provozovatelem Portálu a souvisejících služeb je společnost PRÁCE.TIPS, s.r.o., IČ: 255 57 696, DIČ: CZ25557696, sídlem Pardubice, Jahnova 8, PSČ 53 02, zapsaná v obchodním rejstříku při Krajském soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 37435, jež byla založena podle práva České republiky. Podněty a dotazy je možno Provozovateli zasílat prostřednictvím formuláře umístěného na Portálu.

1.3. Uživatelem je každá fyzická a právnická osoba, která má zájem využívat služeb Portálu a zaregistruje se stanoveným způsobem jako Uživatel. Jiná osoba než Uživatel může užívat pouze služby Portálu, jež nevyžadují registraci Uživatele.

2. Registrace a uzavření smlouvy

2.1. Registrace spočívá v pravdivém a úplném vyplnění údajů požadovaných v příslušném formuláři pro registraci a odsouhlasení těchto Podmínek. Okamžikem provedení registrace se osoba stává Uživatelem a je jí zřízen uživatelský účet přístupný pouze po zadání přihlašovacího jména a zvoleného hesla. V případě změn údajů uvedených v uživatelském účtu je Uživatel povinen provést ihned stanoveným způsobem změnu údajů v uživatelském účtu. Provozovatel je oprávněn požadovat dodatečně od Uživatele sdělení dalších údajů a při jejich neposkytnutí v přiměřené lhůtě zrušit registraci Uživatele. Provozovatel není odpovědný za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

2.2. Provedením registrace vzniká mezi Provozovatelem a Uživatelem smlouva o užívání služeb Portálu (dále jen „Smlouva“), jejímž obsahem jsou práva a povinnosti uvedené v těchto Podmínkách. Uzavřením Smlouvy dle těchto Podmínek není dotčeno právo Provozovatele nabízet Uživateli placené služby Portálu.

2.3. Na základě Smlouvy je Uživatel oprávněn užívat veškeré aktuální služby Portálu, jež Provozovatel zřídí pro bezplatné užívání, a Provozovatel se zavazuje umožnit tyto služby užívat po dobu trvání této Smlouvy.

2.4. Služby Portálu spočívají zejména v možnosti Uživatele ukládat  na Portálu do svého uživatelského účtu údaje a informace směřující k možnosti získání zaměstnání či pro účely případné účasti ve výběrových řízeních na obsazení volné pracovní pozice.

2.5. Služby Portálu dale spočívají v možnosti Uživatele zveřejňovat volné, tedy neobsazené pracovní pozice, vyhledávat vhodné kandidáty z řad Uživatelů Portálu a následně získávat jejich kontaktní údaje pro účely zaslání nabídky zaměstnání či pozvánky k osobnímu pohovoru.

3. Práva a povinnosti

3.1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovídá za obsah informací, fotografií a videí uložených Uživateli na Portálu jen:

a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že informace, fotografie, videa nebo jednání Uživatele je protiprávní, nebo

b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací, fotografií, videí nebo o protiprávním jednání Uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění informací, fotografií a videí porušujících právo,

c) Provozovatel není povinen dohlížet na ukládané informace, fotografie a videa a není povinen aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní činnost Uživatele,

d) Provozovatel není odpovědný za smazání informací, fotografií a videí z Portálu,

e) Provozovatel je oprávněn omezit množství ukládaných informací, fotografií a videí.

f) Uživatel není oprávněn na Portál ukládat fotografie či videa, jejichž výroba, držení, rozšiřování, zveřejňování či jiná manipulace s nimi porušuje obecně závazné právní předpisy nebo je v rozporu s dobrými mravy či zásadami řádného občanského soužití,

g) za obsah ukládaných informací, fotografií či videí odpovídá podle obecně platných právních předpisů výlučně Uživatel a tato odpovědnost není dotčena případnou odpovědností Provozovatele,

3.2. Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn bez předchozího upozornění Uživatele znepřístupnit či z Portálu smazat jakoukoli informaci, fotografii či video, jestliže:

a) by jejím uložením či užitím došlo nebo mohlo dojít k porušení zákona,

b) Provozovatel má podezření, že by uložením či užitím mohlo dojít k zásahu do práv třetích osob,

c) Provozovatel má podezření, že k uložení informací, fotografií  či videí došlo za účelem provozování nekalých obchodních praktik,

d) Uživatel, který tyto informace, fotografiie či videa na Portál uložil, zrušil svoji registraci, případně byla tomuto Uživateli zrušena registrace z důvodu uvedeného v těchto Podmínkách.

3.3. Provozovatel je oprávněn současně zrušit registraci Uživatele. Stejně tak je Provozovatel oprávněn zrušit registraci, pokud Uživatel při registraci uvedl nepravdivé či neúplné údaje.

3.4. Provozovatel je oprávněn provádět změny služeb Portálu dle svého uvážení.

4. Zánik smlouvy

4.1. Uživatel je oprávněn ukončit Smlouvu o užívání služeb Portálu. Svůj záměr ukončit Smlouvu oznámí Uživatel Provozovateli technickými prostředky Portálu (kontaktní formulář, apod.).

4.2. Při porušení podmínek této smlouvy je Provozovatel oprávněn vypovědět Smlouvu a zrušit registraci Uživatele s okamžitou platností.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Uživatel bere na vědomí, že provedením registrace sděluje dobrovolně Provozovateli své osobní údaje, které jsou dle příslušného zákona chráněny. Uživatel provedením registrace dává Provozovateli souhlas ke zpracování osobních údajů, které při registraci uvede. Tento souhlas může Uživatel kdykoli písemně odvolat.

5.2. Nahráním obsahu na JOBCVEYE.COM jsou uchována autorská práva Uživatele,.

5.3. Provozovatel a Uživatel sjednávají, že bez ohledu na bydliště či jiné místo pobytu Uživatele, případně místo registrace či používání služeb Portálu, se Smlouva a jejich vztah týkající se užívání služeb Portálu řídí právním řádem České republiky.

5.4. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky měnit. Změna Podmínek je vůči Uživateli platná a účinná okamžikem jejich umístnění na Portál.

5.5. Provozovatel si vyhrazuje právo informovat Uživatele o změnách poskytování služeb. Může tak učinit kdykoli po dobu užívání služby prostřednictvím e-mailové adresy uvedené Uživatelem v nastavení jeho účtu.

5.6. Tyto Podmínky jsou platné ode dne 01.01.2018