Prúměrné platy podle odvětví v ČR za rok 2013

Ukazatel
Indicator

2013

Q1 Q2 Q1-Q2
Česká republika  c e l k e m
Czech Republic,  t o t a l 
24 051 24 953 24 503
v tom: 
A Zemědělství, lesnictví a rybářství
Agriculture, forestry and fishing
18 104 19 833 18 986
B+C+D+E Průmysl  c e l k e m
B+C+D+E Industry, t o t a l
24 235 25 473 24 855
B Těžba a dobývání
Mining and quarrying
29 206 30 317 29 763
C Zpracovatelský průmysl
Manufacturing
23 702 25 040 24 372
D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
Electricity, gas, steam and air conditioning supply
41 573 38 920 40 244
E Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi
Water supply; sewerage, waste management and remediation activities
22 012 23 537 22 782
F Stavebnictví
Construction
20 579 22 183 21 395
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
22 707 22 979 22 843
H Doprava a skladování
Transportation and storage
22 567 23 233 22 900
I Ubytování, stravování a pohostinství
Accommodation and food service activities
13 484 13 892 13 687
J Informační a komunikační činnosti
Information and communication
46 215 45 075 45 647
K Peněžnictví a pojišťovnictví
Financial and insurance activities
47 892 47 831 47 862
L Činnosti v oblasti nemovitostí
Real estate activities
21 648 21 869 21 759
M Profesní, vědecké a technické činnosti
Professional, scientific and technical activities
30 889 31 357 31 123
N Administrativní a podpůrné činnosti
Administrative and support service activities
16 273 16 699 16 487
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
Public administration and defence; compulsory social security
25 487 26 869 26 186
P Vzdělávání
Education
22 681 24 111 23 396
Q Zdravotní a sociální péče
Human health and social work activities
24 029 25 012 24 518
R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
Arts, entertainment and recreation
19 822 20 673 20 247
S Ostatní činnosti
Other services activities
18 816 19 518 19 167