Pravidla soutěže

(dále jen „Pravidla“)

I. Obecná ustanovení

GeaCert, s.r.o. se sídlem Jahnova 8, 530 02 Pardubice; IČ 276 95 719 (dále jen „Pořadatel“), vyhlašuje na stránkách www.prace.tips (dále “Soutěžní portál”) soutěž (dále „Soutěž“).

Soutěž probíhá na území České republiky od 1.4.2015 do 30.6.2015 (dále jen „Doba trvání Soutěže“). Pořadatel si vyhrazuje právo změnit Dobu trvání Soutěže.

II. Účast v soutěži

Soutěže se může účastnit každá fyzická či právnická osoba, která zakoupí a zveřejní alespoň jeden inzerát práce na Soutěžním portále (dále jen „Účastník“).

Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny fyzické nebo právnické osoby, které nejsou registrovány v České republice a dále jakékoli další osoby či firmy, které se svou činností podílí na této Soutěži.

III. Mechanika soutěže

K zapojení do Soutěže potřebuje soutěžící funkční počítač nebo chytrý telefon, internet a registraci na Soutěžním portálu, která je bezplatná.

Po registraci (pokud Účastník již není registrován) Účastník zadá a provedením odpovídající úhrady zveřejní alespoň jeden inzerát práce, a to nejpozději do půlnoci 30.6.2015. Tím Účastník splnil základní podmínku pro to, aby byl zařazen do slosování o prémii v podobě bezplatné neomezené inzerce na období 6 měsíců na Soutěžním portálu www.prace.tips, tedy od 1.7.2015 do 31.12.2015.

Jestliže Účastník Soutěže zakoupí/předplatí v období trvání Soutěže více než jeden inzerát, zvyšuje tím možnost výhry, protože každý zakoupený/předplacený inzerát v období trvání Soutěže je při slosování počítán a jméno Účastníka bude při losování zastoupeno přesně tolikrát, kolik zakoupil/předplatil inzerátů v době trvání Soutěže.

V. Výherci

Výherci se stane 10 Účastníků Soutěže, kteří budou vylosováni dne 1.7.2015 ze všech Účastníků, kteří splnili alespoň základní podmínku účasti v soutěži.

Výherci budou moci uplatnit svou výhru ihned poté, kdy budou vyrozuměni o výhře, tedy od 1.7.2015.

 VI. Vyrozumění výherce

Výherce Pořadatel informuje prostřednictvím e-mailu nebo telefonu, který Účastníci uvedli při registraci na Soutěžním portálu bezprostředně po provedeném losování, tj. 1.7.2015

Výhra bude čerpána tak, že každý inzerát zadaný výhercem na Soutěžním portálu (www.prace.tips) bude automaticky a zdarma aktivován a zveřejněn na dobu 30 dnů kdykoliv v době od 1.7.2015 do 31.12.2015

VII. Osobní údaje

Okamžikem registrace na Soutěžním portále uděluje Účastník Soutěže svůj souhlas:

- s Pravidly, která se zavazuje současně dodržovat,

- v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů ke zpracování osobních údajů , Pořadateli jakožto správci, a to v rozsahu sdělených údajů , pro účely kontroly průběhu dané soutěže a plnění jejich podmínek, předání výhry, nabízení služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480 2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10 let) s tím, že k těmto údajům mohou být přirazeny i další údaje. Účastník bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoli na adrese Pořadatele odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů , blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.

VIII. Závěrečná ustanovení

Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její Pravidla. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na Soutěžním portálu. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Účastníka Soutěže na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži.

Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou).

Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty.

Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit jakoukoliv internetovou stránku nebo narušit legitimní chod Soutěže muže být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů a může rovněž zakládat právo Pořadatele na náhradu způsobené škody.

Datum vydání Pravidel: 1. 4. 2015 GeaCert, s.r.o.